Nghệ sĩ Lê Anh Vũ

Nghệ sĩ Lê Anh Vũ

Bởi Hà Trang 11/03/2023

Nghệ sĩ Lê Anh Vũ sinh năm 1984 tại Hà Nội, tốt nghiệp trường Đại học mỹ thuật Công Nghiệp - Chuyên ngành Điêu khắc, khoá 35 (2002-2007), tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Điêu Khắc - Trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp k8 (2008-2011). Hiện là giảng viên ngành Điêu khắc tại trường Mỹ Thuật Công Nghiệp. Là hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam.

Từ năm 2007 cho tới nay, nghệ sĩ Lê Anh Vũ tham gia tích cực các triển lãm và trại sáng tác trong cả nước và giành nhiều giải thưởng các năm của triển lãm mỹ thuật khu vực Hà Nội.

Triển lãm nhóm 

- Triển lãm “Gom Tet” thường niên tại Bát Tràng Ceramic Art Space” tại 235 Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội (2019 - 2023)

- Trại sáng tác “Về Với Đá” lần thứ 1 tại làng đá Ninh Vân – Ninh Bình năm 2019. 

- Triển lãm “Công Đoàn 2019” tại truờng đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp năm 2019

- Triển lãm “Hà Nội – Sài Gòn” lần thứ 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh 2018.

- Triển lãm “Tranh Lụa và Điêu khắc nhỏ” trung tâm VCCI Hà Nội 2018.

- Triển lãm mỹ thuật khu vực I Hà Nội. 2015 , 2016 ,2017, 2018.

- Workshop và Triển lãm “The May Sculpture Workshop” lần thứ 2 tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

- “Arts and culture festival at Arts For Fife Center #2”  tại  Trang – Thai lan.

- Workshop và Triển lãm mỹ thuật quốc tế “Hanoi March Connecting” lần thứ 1.2.3

- Triển lãm Festival mỹ thuật trẻ do cục Mỹ thuật Việt Nam tổ chức.

- Triển lãm nhóm với chủ đề “Vì Cuộc Sống Là Vậy ” tại Trung Tâm văn hóa Hàn Quốc 1 Nguyễn Du – Hà Nội .

- Triển lãm nhóm tại “ five art house” số 5 Chân Cầm – Hà Nội.

- Trại sáng tác gốm tại trường Mỹ Thuật Công Nghiệp 2018.

- Trại sáng tác Điêu khắc gỗ hè 2015 với chủ đề “Sự tái sinh cây gạo”, tại trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội.

- Triển lãm “Mỹ Thuật Ứng Dụng” tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam.

- Triển lãm “ 10 năm điêu khắc toàn quốc” 2013

Giải thưởng

- Giải B “Triển lãm mỹ thuật khu vực I Hà Nội” năm 2018.

- Giải C “Triển lãm mỹ thuật khu vực 1 Hà Nội” năm 2015.

- Giải tặng thưởng Hội mỹ thuật Việt Nam – “Triển lãm mỹ thuật khu vực I Hà Nội” năm 2014.

- Giải tặng thưởng Hội mỹ thuật Việt Nam – “Triển lãm mỹ thuật khu vực I Hà Nội” năm 2007.

Artist Le Anh Vu (1984) was born in Hanoi, and graduated from the University of Arts and Design with a bachelor degree in Sculpture (2002-2007). He later graduated with a Master's degree in Sculpture at the same university (2008 - 2011).  Currently, he’s a lecturer in Sculpture at University of Arts and Design, while also a member of the Vietnam Fine Arts Association.

Group exhibition

- Yin & Yang in contemporary sculpture  - The Muse art space (2023)

- Annual "Gom Tet" exhibition at Bat Trang Ceramic Art Space" at 235 Bat Trang - Gia Lam - Hanoi (2019 - 2023)

- The 1st "Back to Stone" art composing camp at Ninh Van stone village - Ninh Binh in 2019.

- Exhibition “Union 2019” at the University of Arts and Design in 2019

- The 3rd "Hanoi - Saigon" exhibition in Ho Chi Minh City 2018.

- Exhibition “Silk Paintings and Small Sculptures” at VCCI Hanoi Center 2018.

- Region 1 Hanoi Fine Arts Exhibition (from 2015 to 2018).

- The 2nd Exhibition "The May Sculpture Workshop" at Vietnam University of Fine Arts.

- Arts and culture festival at Arts For Fife Center #2” in Trang – Thailand.

- International Workshop and Art Exhibition “Hanoi March Connecting” 1-2-3

- Exhibition of Young Fine Arts Festival organized by Vietnam Fine Arts Department.

- Group exhibition "That’s Life" at Korean Cultural Center, located  at no. 1 Nguyen Du - Hanoi.

- Group exhibition at “five art house”, located at no. 5 Chan Cam – Hanoi

- Pottery camp at the University of Arts and Design.

- Wood Sculpture Composing Summer Camp 2015 with the theme "Rebirth of Rice Plant", at Hanoi University of Industrial Fine Arts.

- Exhibition “Applied Art” at Vietnam Fine Arts Museum.

- Exhibition "10 years of national sculpture" in 2013 

Awards

- Placed 2nd in the "Region 1 Hanoi Fine Arts Exhibition" in 2018

- Placed 3rd in the “Region 1 Hanoi Fine Arts Exhibition” in 2015

- Vietnam Fine Arts Association Award – “Hanoi Region 1 Art Exhibition I” 2014.

- Vietnam Fine Arts Association Award – “Hanoi Region 1 Art Exhibition I” 2007.

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư