Artist Doan Xuan Tung

Artist Doan Xuan Tung

Bởi Hà Trang 01/11/2022

Born in 1982 in Hung Yen city. He graduated from the Vietnam University of Fine Arts, majoring in painting.

2018 - Exhibition New Structures Vietnam Fine Arts Association.

Annual Exhibition of Vietnam Fine Arts Association Region 1.

2017 - Annual Exhibition of Vietnam Fine Arts Association Region 1.

Exhibition of Youth Fine Arts Festival.

Exhibition Art For You.

 2016 - Exhibition Young Artists Club

 Exhibition Diversity

 Exhibition The Capital

 Annual Exhibition of Vietnam Fine Arts Association Region 1.

 2015 - Self-portrait exhibition Dogma Prize

 Exhibition Red River 2015

2015 - Group Exhibition The Beginning at BLUE Gallery

Exhibition of Youth Fine Arts Festival.

Exhibition Fine Arts of Capital

Hanoi ART Market (Hang Da Galleria)

Fine Arts Exhibition of the Mekong River Basin – Mahasarakham University – Thailand

 

Read the article Vietnamese in HERE

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư