Lacquer painting

Lacquer painting "ONWARD" by artist Vu Van Tich

Bởi Hà Trang 28/10/2022

ONWARD

80x 60cm

Lacquer

2022  

 

The painting comes off as a harmony made with horizontal rhythms and vertical color lines.  The prominent colors, yellow, red, and black, profoundly contribute to the classical aesthetic.

Read the article Vietnamese in HERE

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư