Lacquer painting

Lacquer painting "Lone journey" by artist Vu Van Tich

Bởi Hà Trang 28/10/2022

Lone journey

2022

40x 60cm

Lacquer

Lone Journey is an expressive piece. It depicts one’s relentless resolve on the path of pursuing one’s dream.

 

Read the article Vietnamese in HERE

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư