Lacquer painting

Lacquer painting "Crown of Thorns" by artist Vu Van Tich

Bởi Hà Trang 28/10/2022

Crown of Thorns

2022

60x 80cm

Lacquer  

 

Van Tich is able to exploit the diverse shapes of cacti.  His skill is vividly exhibited in this painting, through the construction of a vivacious woman underneath the interwoven cactus.

Read the article Vietnamese in HERE

 

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư