Lacquer painting

Lacquer painting "Back Porch" by artist Vu Van Tich

Bởi Hà Trang 28/10/2022

Back Porch

2022

40x 60 cm

Lacquer  

 

Back porch is a reflection of the cactus bush figure. Through the reflection, the vibrant colors desaturated, resembling the positive-negative effect.

Read the article Vietnamese in HERE

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư