Nguyên Xuân Lục (1983) cũng là một họa sỹ trẻ đáng chú ý trong những người đang theo đuổi sơn mài. Xuất thân từ làng nghề khảm trai, Lục có nghề từ tấm bé. Hoàn thành chương trình học tại Đại học mỹ thuật công nghiệp là cái cớ để Lục có thể tiếp tục theo đuổi ấp ủ của mình. Cho đến nay Lục đã ra mắt các series tranh sơn mài Bụi, và Mơ về miền đất lạ… Mỗi series tranh đều là sự xoay chuyển mình trong sáng tác, tinh tế khai thác cái thế mạnh của ngôn ngữ sơn mài, đồng thời cởi mở với việc nhìn nhận cách sử dụng chất liệu sơn mài. 

Nguyen Xuan Luc (1983) is also a remarkable young painter among those who’re pursuing lacquer. Coming from a mosaic crafting village, Luc has been working ever since little. He completed the program at the University of Arts and Design just to have an excuse to follow his lifelong aspiration. So far Luc has introduced lacquer painting series such as “Particles” and “Dreaming of a Strange Land”, etc. Each series is a transformation of the artist’s composition and within them are the subtle exploitation of lacquer language and the need to expand his perception when handling lacquer. HOẠ SỸ - ARTIST NGUYỄN XUÂN LỤC

CÁC TÁC PHẨM - ABOUT ART WORK

“Chất liệu và kỹ thuật sơn mài không chỉ là phương tiện mà còn là câu chuyện và nguồn cảm hứng…” - Nguyễn Xuân Lục. Sau nhiều sáng tác suy tư về con người, cuộc sống và những vùng không gian rộng lớn, nghệ sĩ trở về với chính chất liệu mà cùng với nó, anh đã đi tới những vùng đất lạ - chất liệu sơn ta. Cảm hứng với chính chất liệu, như những điêu khắc gia hiện đại, Nguyễn Xuân Lục muốn khai thác khả năng mới của sơn ta ở ngoài khuôn khổ của hội họa hai chiều. Qua đó cho thấy, tranh sơn mài - hay chất liệu sơn ta truyền thống - với tính chất tạo hình vật lý đặc biệt của nó, là một mảnh đất bí ẩn và phong phú để người nghệ sĩ biến hóa, tạo tác. Nguyễn Xuân Lục đem đến hai tác phẩm “Trầm Tích” trong triển lãm lần này, cũng là những sáng tác mới của anh trên con đường khai thác những ngôn ngữ độc đáo của Nguyễn Xuân Lục cùng Sơn ta Việt Nam.

“Lacquer materials and techniques are not only a means but a story and inspiration”, said Nguyen Xuan Luc. After numerous artworks reflecting on people, life, and vast surrounding space, the artist returned to the material that accompanied him to strange lands, the Vietnamese lacquer paint. Inspired by the material, akin to modern sculptors, Nguyen Xuan Luc wishes to exploit the untapped potential of traditional lacquer paint beyond the framework of two-dimensional painting. This demonstrates that Vietnamese lacquer paint, with its distinctive shape-forming properties, is a diverse and uncharted land for the artist to transform and compose. In this exhibition, Nguyen Xuan Luc brings two artworks “Tram Tich”, which belong to his latest pieces amidst the exploration of the unique language of his art and Vietnamese lacquer. 

TRẦM TÍCH 
120x100x10 cm
Sơn mài trên vóc - Lacquer on wood
2023
TRẦM TÍCH 2 
120x100x10 cm
Sơn mài trên vóc - Lacquer on wood
2023
MẶT HỒ TĨNH LẶNG - CALMING SURFACE
52x52 cm
Sơn mài trên vóc - Lacquer on wood
2023
DÒNG CHẢY - FLOW
52x52 cm
Sơn mài trên vóc - Lacquer on wood
2023
VỀ HOẠ SỸ NGUYỄN XUÂN LỤC - ABOUT ARTIST NGUYEN XUAN LUC

Họa sĩ Nguyễn Xuân Lục sinh năm 1983 tại Hà Tây, tốt nghiệp chuyên ngành sơn mài, Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội năm 2007. Nguyễn Xuân Lục có một hành trình làm việc dày dặn cả về độ sâu và rộng của nghề. Từ năm 13 tuổi, anh đã theo học khảm trai và làm cho các xưởng khảm trai thủ công trong làng nghề. Anh tiếp tục theo học chuyên ngành sơn mài chính quy để trở thành một họa sĩ sáng tác tranh sơn mài. Với niềm đam mê và ý định kết hợp giữa sơn mài và khảm trai, Nguyễn Xuân Lục sử dụng kỹ thuật khảm trong môi trường làng nghề sơn mài quê hương như một nền tảng vững chắc để từ đó phát triển khía cạnh tự do, tính cá nhân và tư tưởng trong các sáng tác sơn mài của anh. Trước khi triển lãm cá nhân “BỤI” của anh năm 2019, Nguyễn Xuân Lục đã có 17 triển lãm nhóm với tranh sơn mài trong và ngoài nước và được nhiều giải thưởng từ năm 2017 - 2021. Anh tham gia nhiều triển lãm uy tín và đã bước vào những dự án nghệ thuật đương đại. Bằng cách tiếp cận mới và mạnh dạn Nguyễn Xuân Lục đang trên hành trình đầy năng lượng để khám phá bản thân trong nghệ thuật, luôn thay đổi phản tư và có khi là quay trở về với chất liệu, khai phá, tái nhận thức nó trong sự gặp gỡ lần thứ N.
            
MỘT SỐ TRIỂN LÃM CỦA HOẠ SĨ NGUYỄN XUÂN LỤC

2022 Triển lãm nhóm Những Ngả Đường Sơn mài, Bảo Tàng Mỹ Thuật Việt Nam.

2021 Triển lãm Mơ Về Miền Đất Lạ, Mơ Art Space, 136 Hàng Trống, HN.

2020
Triển lãm đôi: SƠN & GIẤY tại Bảo Tàng Mỹ Thuật Việt Nam.
Triển Lãm Mỹ Thuật Toàn Quốc 2020.

2019
Triển lãm Trường Ca tại Cao Hùng, Đài Loan. 
Triển lãm cá nhân BỤI tại Bảo Tàng Mỹ Thuật Việt Nam và Jeng Guan galleries, Đài Loan.

2018
Art In The Forest tại Không gian Nghệ thuật Flamingo Đại Lải. 
Triển lãm “Hội Họa Sơn Mài” Hội Mỹ Thuật Việt Nam.

2017
Festival Mỹ thuật trẻ Việt Nam tại VCCA, Royal City, Hà Nội.
Triển lãm “ Sơn Lục” tại nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội.

2016
Triển lãm thường niên CLB nghệ Sĩ Trẻ VN từ 2011 đến 2016.
Domino Art Fair 2016 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

2015 Triển lãm Vào-Ra CLB Nghệ Sĩ Trẻ tại 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

2014 Tết Art và Hanoi Art Market tại Hàng Da Galleria.

2013 Triển lãm nhóm Sơn Ta tại Hà Nội.

2012 Triển lãm tranh đồ họa ASEAN tại Bảo Tàng Mỹ Thuật VN.

2011 Triển lãm nhóm tại Bảo Tàng Mỹ Thuật TP Hồ Chí Minh.

GIẢI THƯỞNG

Giải nhất - Giải thưởng Hội Mỹ Thuật Việt Nam 2021.

Giải C triển lãm khu vực I - Hà Nội, Hội Mỹ Thuật Việt Nam 2020.

Giải thưởng đồng hạng Hội Mỹ Thuật Việt Nam tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020.

Giải 3, Festival Mỹ Thuật Trẻ Việt Nam 2017.

_____

Painter Nguyen Xuan Luc (1983) was born in Ha Tay and graduated with a degree in lacquer from Hanoi University of Industrial Fine Arts in 2007. Nguyen Xuan Luc has extensive experience in both the depth and vastness of his profession. Since 13, he studied and worked for a mother-of-pearl inlay workshop in the craft village. He later majored in lacquer to become an official lacquer painter. With overwhelming passion and the ambition to combine lacquer and mother-of-pearl inlay, Nguyen Xuan Luc utilizes his inlay experiences in the lacquer village as a solid foundation to develop the freedom aspect, individuality, and ideology of his lacquer artworks. Before his solo exhibition “Dust” in 2019, Nguyen Xuan Luc had 17 lacquer group exhibitions both national and international, while winning many awards from 2017 to 2021. In addition, he was featured in various prestigious exhibitions and partakes in contemporary art projects. With an innovative and bold approach, Nguyen Xuan Luc is on an active journey to discover his artistic self, ever-changing his reflection, even returning to the material, rediscovering, and re-perceiving it countless times. 
        

Some of Painter Nguyen Xuan Luc’s Exhibitions:

2022 Group exhibition The Paths of Lacquer at Vietnam National Fine Arts Museum.

2021 Exhibition “Dream of the Strange Land” at Mo Art Space, 136 Hang Trong St, Hanoi.

2020
Duet exhibition Paint and Paper at Vietnam Nation Museum. 
2020 National Fine Arts exhibition.

2019
Exhibition Truong Ca at Kaohsiung, Taiwan.
Solo exhibition Particles at Vietnam National Fine Arts Museum and Jeng Guan Gallery, Taiwan. 

2018
Art in the Forest at Dai Lai Flamingo Art Space. 
Exhibition Lacquer Painting, Vietnam Fine Arts Association.

2017
Vietnam Young Fine Arts Festival at VCCA, Royal City, Hanoi.
Exhibition Green Paint at the exhibition hall 29 Hang Bai St, Hanoi.

2016
Annual exhibition of Vietnam Young Artist Club from 2011 to 2016.
Domino Art Fair 2016 at Ha Noi and Ho Chi Minh City. 

2015 Exhibition In-Out by the Young Artist Club at 16 Ngo Quyen St, Hanoi.

2014 Tet Art and Hanoi Art Market at Hang Da Galleria. 

2013 Group exhibition “National Lacquer Paint” at Hanoi.

2012 Graphic painting ASEAN at Vietnam National Fine Art Museum.

2011 Group exhibition at Ho Chi Minh City Museum of Fine Arts, 

Awards:

First prize - Vietnamese Association Award 2021.

Prize C at Region 1 exhibition, Hanoi by Vietnam Fine Arts Association 2020.

Equal prize at Vietnam Fine Arts Exhibition 2020 by the Vietnam Fine Arts Association.

3rd prize at Vietnam Young Fine Arts Festival 2017.